Przejdź do treści

Regulamin

Polskiego Forum Seniorów

§ 1

 1. Polskie Forum Seniorów [dalej: Porozumienie] to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.
 2. Porozumienie działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi rejestracji.
 3. Działalnością Porozumienia koordynuje i administruje Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku [dalej: OFSUTW].
 4. Porozumienie funkcjonuje w oparciu o niniejszy Regulamin.

 § 2

 1. Terenem działania Porozumienia jest obszar całego kraju.
 2. Uczestnictwo w Porozumieniu jest bezpłatne – nie wiąże się dla Sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.

 § 3

 1. Cele szczegółowe Porozumienia obejmują:  
  1. stworzenie szerokiej reprezentacji środowiska organizacji seniorskich będącej partnerem dla organów administracji rządowej i samorządowej na szczeblu regionalnym i krajowym,
  2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz innych inicjatyw na szczeblu regionalnym i krajowym ważnych dla środowiska osób starszych,
  3. rzecznictwo interesów osób starszych wobec sektora publicznego, prywatnego i innych środowisk,
  4. rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji seniorskich.
 2. Porozumienie realizuje swoje cele poprzez systematyczne opracowywanie i nadawanie biegu inicjatywom, opiniom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich.

 § 4

Porozumienie funkcjonuje na zasadzie otwartości. Sygnatariuszem Porozumienia może być organizacja pozarządowa pracująca z seniorami i dla seniorów – niezależnie od formy organizacyjnoprawnej [dalej: organizacja seniorska].

 § 5

 1. Organizacja seniorska wyraża zamiar przystąpienia do Porozumienia poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji przystąpienia [deklaracja przystąpienia do Porozumienia – zał. nr 1].
 2. Organizacja seniorska przedkładając deklarację przystąpienia do Porozumienia akceptuje treść Porozumienia Polskie Forum Seniorów i zasady jego funkcjonowania oraz reguły procedowania spraw w ramach Porozumienia.
 3. Deklarację przystąpienia do Porozumienia PFS organizacja seniorska przesyła:
  1. w formie skanu na adres e-mail: pfs@forumseniorow.pl i/lub
  2. w formie papierowej na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.
 4. OFSUTW przed wpisaniem organizacji seniorskiej do wykazu sygnatariuszy Porozumienia może zweryfikować:
  1. czy organizacja, która przedłożyła deklarację przystąpienia do Porozumienia podejmuje działania na rzecz seniorów,
  2. czy podpisy w deklaracji przystąpienia do Porozumienia są złożone zgodnie z wewnętrznymi zasadami reprezentacji.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, OFSUTW może zobligować organizację do przesłania statutu lub innego dokumentu regulującego zasady jej działania.
 6. W przypadku nie spełniania warunków formalnych, o których mowa w ust. 4, lub nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 – OFSUTW zawiadamia dany podmiot o odmowie wpisu na Listę Sygnatariuszy Porozumienia. Zawiadomienie następuje drogą elektroniczną [e-mail]. 

 § 6

 1. Organizacja seniorska traci status Sygnatariusza Porozumienia na skutek wypowiedzenia deklaracji przystąpienia do Porozumienia – termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
 2. OFSUTW może wykreślić organizację seniorską z Listy Sygnatariuszy Porozumienia na skutek braku aktywności przez dany podmiot przez okres przekraczający 3 miesiące. O wykreśleniu z Listy Sygnatariuszy Porozumienia, OFSUTW zawiadamia drogą elektroniczną [e-mail].

 § 7

 1. Sygnatariusze Porozumienia mają prawo:
  1. formułowania opinii w sprawach przedstawianych przez OFSUTW,
  2. proponowania OFSUTW spraw/inicjatyw celem ich skonsultowania w ramach Porozumienia – a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Porozumienia – przedkładania ich przez OFSUTW właściwym adresatom.
 2. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do aktywnego wyrażania opinii w sprawach przedkładanych za pośrednictwem platformy internetowej.

  § 8

 1. Wnioski/inicjatywy/pomysły do zaopiniowania i konsultacji przez Sygnatariuszy Porozumienia publikowane będą przez OFSUTW wyłącznie poprzez stworzoną do tego celu platformę internetową.
 2. Platforma internetowa, o której mowa w ust. 1, udostępniona zostanie pod nazwą forumseniorow.pl. Koszty zakupu i utrzymania domeny oraz utworzenia i obsługi platformy internetowej ponosi OFSUTW. Administratorem platformy internetowej jest OFSUTW.

 § 9

 1. W ramach procedury konsultacji, OFSUTW gromadzi opinie indywidulane wyrażane przez poszczególnych Sygnatariuszy Porozumienia.
 2. Procedura konsultacji w ramach Porozumienia obejmuje następujące etapy:
  1. przygotowanie przez OFSUTW – z inicjatywy własnej lub w oparciu o przedstawione przez Sygnatariuszy Porozumienia sprawy/inicjatywy – koncepcji opinii/wniosku/rekomendacji/innego stanowiska i zamieszczenie go na platformie internetowej;
  2. wyrażanie opinii przez Sygnatariuszy Porozumienia w formie elektronicznej w terminie określonym każdorazowo przez OFSUTW w zależności od pilności konsultowanej sprawy [o zamieszczonej na platformie internetowej koncepcji opinii/wniosku/rekomendacji/innego stanowiska Sygnatariusze będą zawiadamiani za pośrednictwem wiadomości e-mail];
  3. zebranie przez OFSUTW opinii przedstawionych przez Sygnatariuszy Porozumienia [Sygnatariusze Porozumienia będą mieć możliwość wyrażenia opinii wyłącznie za pośrednictwem narzędzia on-line powiązanego z platformą internetową i/lub e-mail],
  4. przygotowanie przez OFSUTW wniosku merytorycznego oraz przedłożenie go właściwemu adresatowi.

 § 10

 1. OFSUTW gromadzi opinie Sygnatariuszy Porozumienia w konsultowanych sprawach. W przypadku gdy większość przesłanych opinii jest pozytywnych OFSUTW opracowuje ostateczną treść wniosku merytorycznego i przedkłada go właściwemu adresatowi.
 2. Nie wyrażenie przez Sygnatariusza Porozumienia opinii w danej sprawie w ustalonym terminie uznaje się za milczącą aprobatę dla konsultowanej sprawy.
 3. W treści wniosku merytorycznego, o którym mowa w 1, zamieszczana będzie informacja o przeprowadzonych konsultacjach w ramach Porozumienia [np. o treści: „Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku po konsultacji z Polskim Forum Seniorów przedkłada (…)].

 § 11

 1. Regulamin Porozumienia jest uchwalany i zmieniany przez OFSUTW.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem oraz w przedmiocie interpretacji jego zapisów rozstrzyga OFSUTW.

 § 12

 1. Regulamin Porozumienia zostaje uchwalony na czas nieokreślony.
 2. Regulamin Porozumienia wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez OFSUTW.