Przejdź do treści

O Polskim Forum Seniorów

Polskie Forum Seniorów [dalej: PFS] to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi rejestracji. Działalnością Polskiego Forum Seniorów koordynuje i administruje Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku [dalej: Federacja].  

Uczestnictwo w PFS jest bezpłatne – nie wiąże się dla sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.

Celem PFS jest:

  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz innych inicjatyw na szczeblu regionalnym i krajowym ważnych dla środowiska osób starszych,
  • rzecznictwo interesów osób starszych wobec sektora publicznego, prywatnego i innych środowisk,
  • stworzenie szerokiej reprezentacji środowiska organizacji seniorskich będącej partnerem dla organów administracji rządowej i samorządowej na szczeblu regionalnym i krajowym,
  • rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji seniorskich.

PFS realizuje swoje cele poprzez systematyczne opracowywanie i nadawanie biegu inicjatywom, opiniom, wnioskom, rekomendacjom oraz innym stanowiskom w sprawach istotnych dla seniorów i organizacji seniorskich.