Stanowisko popierające wprowadzenie rozwiązań prawnych gwarantujących godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka.

 

Rekomendacja dotycząca uwzględnienia w „Informacji  o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rokdanych pochodzących z badania statystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) za rok akademicki 2021/2022, które zostało zrealizowane  przez Główny Urząd Statystyczny  -  Urząd Statystyczny w Gdańsku i opublikowane w dniu 28.09. 2023 roku na stronie:  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20212022,11,4.html

 

Wniosek o wystąpienie do samorządów gminnych o:

  • upowszechnianie wśród lokalnych społeczności w gminie możliwości korzystania z usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
  • planowania odpowiedniego finansowania na ww. cel;
  • poszerzania katalogu osób uprawnionych do korzystania z tego typu wsparcia ponad ustawowe kryteria;
  • rozważenie zlecania realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym.   

 

Rekomendacja dotycząca uwzględnienia nowego obszaru zadań własnych województwa z zakresu polityki senioralnej  w pracach nad projektem uchwały budżetowej województwa na 2024 rok oraz  rozważenia aktualizacji i poszerzenia zapisów dot. problematyki starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych województwa