Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025


Wniosek o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych poprzez uzupełnienie o organizacje pozarządowe katalogu podmiotów wyłączonych z konieczności stosowania jej przepisów. 

Opinia dot. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026
Stanowisko w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pomocy społecznej