KLAUZULA INFORMACYJNA

BENEFICJENCI PROJEKTÓW - ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: [18] 443-57-08.
 3. Rodzaj danych, które mogą być gromadzone: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub informacja o wieku, telefon, e-mail, wizerunek - rodzaj pobieranych danych uzależniony jest od wymogów umów o dofinasowanie.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia [doradczego/szkoleniowego/innego];
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego [projektu];
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego [projektu];
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych i prowadzenia archiwizacji.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  • w zakresie publikacji wizerunku [oraz jego upublicznienia] odbywa się za Pani/Pana zgodą, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [np. cele statystyczne, przygotowanie przyszłych projektów].
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone: zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu [obsługa kadrowo-płacowa], bankowi, organom wewnętrznym administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okresy wymagane umowami o udzielenie dotacji, przy czym administrator może przetwarzać dane również później aż do momentu ustania potrzeby przetwarzania w celach analityki/statystki oraz planowania kolejnych przedsięwzięć.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania publicznego.
 11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pobierz: Klauzulę informacyjną RODO